Performance

photo: Ewa Krasucka

Agnieszka Pietyra in Cinderella by Frederick Ashton. Polish National Ballet (2011)