Backstage

photo: Ewa Krasucka

Sergey Popov, Jacek Tyski in rehearsal for Cinderella by Frederick Ashton. Polish National Ballet (2011)